I. CELem kursu SSI Advanced Adventurer jest wstępne zapoznanie nurków z 5 różnymi programami specjalności SSI pod bezpośrednim nadzorem aktywnego SSI Dive Professional. Pierwsze nurkowanie w wodach otwartych z następujących programów specialty może być zaliczone na poczet programu Advanced Adventurer: Boat Diving Deep Diving Dry Suit Diver Enriched Air Nitrox Navigation Night/Limited Visibility Perfect Buoyancy Photo and Video Scooter/DPV Diving Search and Recovery Waves Tides and Currents Wreck Diver
UWAGA: Nie należy mylić tego programu z SSI Advanced Open Water Diver. Zobacz Standardy dla Programów
Recognition.
II. WYMAGANY STOPIEŃ INSTRUKTORA Program Advanced Adventurer może prowadzić aktywny SSI Open Water Instructor lub osoba z wyższym stopniem.
III. WYMAGANIA ADMINISTRACYJNE Przed przystąpieniem do szkolenia kursant musi wypełnić i podpisać dokumentację Diver Training Record, włączając: Oświadczenie woli, Oświadczenie o poufności i udostępnianiu danych Formularz medyczny Oświadczenie o zwolnieniu z odpowiedzialności prawnej i przejęciu ryzyka ( jeśli ma zastosowanie) lub w przypadku kursantów certyfikowanych już uprzednio- formularz Oświadczenie o zwolnieniu z odpowiedzialności prawnej i przejęciu ryzyka dla kursów Kontynuacji Szkolenia (w krajach, gdzie ma to zastosowanie).
IV. WYMAGANIA WSTĘPNE DLA KURSANTA Min. wiek: 10 lat. Minimalny wiek dla nurkowania Deep Diving jako Adventure Dive: 12 lat
Posiadanie licencji SSI Open Water Diver lub Junior Open Water Diver lub równorzędną wydaną przez inną, uznaną agencję certyfikacyjną.
V. CZAS TRWANIA Zalecany czas trwania kursu: 6-10 godzin.
VI. LIMITY GŁĘBOKOŚCI Wszystkie nurkowania szkoleniowe w wodach otwartych muszą być przeprowadzone pomiędzy 5 a 30 metrów głębokości. Maks. głębokość podczas wszystkich nurkowań szkoleniowych dla 12-14 latków wynosi 18 metrów. Wyjątek stanowi specjalność Deep Diver, gdzie maksymalna głębokość wynosi 21 metrów. Maksymalna głębokość podczas wszystkich nurkowań szkoleniowych dla 10 i 11 latków wynosi 12 metrów.
VII. STOSUNEK ILOŚCIOWY W WODZIE Stosunek ilościowy kursant-instruktor: 8:1. Stosunek może zostać zwiększony do 10:2 z jednym certyfikowanym asystentem lub 12:3, z dwoma certyfikowanymi asystentami. Jeśli 1 lub więcej kursantów ma mniej niż 15 lat, stosunek ilościowy wynosi 4:1; stosunek nie może być zmieniony, nawet jeśli dodatkowo obecni są certyfikowani asystenci. Jeśli jakikolwiek kursant ma od 10 do 11 lat, maksymalny stosunek kursant-instruktor wynosi 4:1. Nie więcej niż 2 kursantów na grupę może mieć mniej niż 12 lat, a żaden z pozostałych kursantów nie może mieć mniej niż 15 lat.
VIII. NADZÓR Aktywny SSI Dive Professional musi bezpośrednio nadzorować wszystkie zajęcia/ aktywności w wodzie, z wyjątkiem
specjalności Deep Diving, która musi być nadzorowana bezpośrednio przez osobę posiadająca aktywny status Open Water Instructor lub wyższy. Certyfikowany asystent może bezpośrednio nadzorować wszystkie nurkowania szkoleniowe, z wyjątkiem nurkowań
odbywających się na gł. większa niż 18 metrów. Certyfikowany asystent może bezpośrednio nadzorować nie więcej niż 4 kursantów jednocześnie.
IX. WYMAGANIA DO UKOŃCZENIA KURSU Zaliczenie zajęć teoretycznych i przeprowadzonych ocen umiejętności zgodnie z wytycznymi zawartymi w podręczniku instruktorskim Advanced Adventurer Instructor Manual. Wykonanie przynajmniej 5 różnych nurkowań specjalistycznych wraz z profesjonalną odprawą przed i po nurkowaniach, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w podręcznikach instruktorskich poszczególnych specjalności – SSI Specialty Instructor Manuals.
X. CERTYFIKACJA Po zaliczeniu wszystkich wymagań dotyczących zajęć teoretycznych i w wodzie, włączając ocenę umiejętności
pływackich ( jeśli ma zastosowanie) i egzamin końcowy, Open Water Instructor lub osoba o wyższym stopniu, może wydać cyfrową kart licencyjną. Osoby z licencją Advanced Adventurer Diver mogą nurkować samodzielnie z równorzędnie lub lepiej wyszkolonym partnerem, w środowisku i warunkach podobnych do tych, w jakich odbywali szkolenie i z zachowaniem zalecanych limitów głębokości. Kursanci w wieku poniżej 15 roku życia otrzymują licencję Junior Advanced Adventurer Diver i mogą nurkować pod bezpośrednim nadzorem dive professional lub z posiadającą certyfikat osobą dorosłą, w środowisku i warunkach podobnych do tych, w jakich odbywali szkolenie i z zachowaniem zalecanych limitów głębokości.
XI. UZNANIE/ZALICZENIE Nurkowania wykonane w ramach programu Advanced Adventurer liczą się kursantom w poczet kursów odpowiednich specjalności, pod warunkiem, że Instruktor i kursant podpiszą każde zalogowane nurkowanie.
 
 
 
A gdy przyjdzie czas to zapraszamy na kurs instruktora nurkowania 😉  tutaj  – http://szkoleniainstruktorow.info