I. CELem programu SSI Open Water Diver jest zapewnienie kursantom odpowiedniej wiedzy i umiejętności niezbędnych do nurkowania samodzielnego z równorzędnie lub lepiej wyszkolonym partnerem w warunkach podobnych do tych, w których odbywali szkolenie i do głębokości mniejszej niż 18 metrów.
II. WYMAGANY STOPIEŃ INSTRUKTORA Program może prowadzić aktywny SSI Open Water Instructor lub osoba z wyższym stopniem.
III. WYMAGANIA ADMINISTRACYJNE Przed przystąpieniem do szkolenia kursant musi wypełnić i podpisać dokumentację Diver Training Record, włączając: Oświadczenie woli, Oświadczenie o poufności i udostępnianiu danych, Formularz medyczny, Oświadczenie o zwolnieniu z odpowiedzialności prawnej i przejęciu ryzyka ( jeśli ma zastosowanie)
IV. WYMAGANIA WSTĘPNE DLA KURSANTA Minimalny wiek: 10 lat.
V. CZAS TRWANIA Zalecany czas trwania kursu: 16-32 godzin.
VI. LIMITY GŁĘBOKOŚCI Nurkowania szkoleniowe w wodach otwartych muszą odbywać się na głębokości min. 5 metrów. Dwa pierwsze nurkowania w wodach otwartych muszą być przeprowadzone na głębokości do 12 metrów. Pozostałe nurkowania szkoleniowe muszą być przeprowadzone na głębokości do 18 metrów. Maks. głębokość dla 10-cio i 11-sto latków – 12 metrów.
VII. STOSUNEK ILOŚCIOWY W WODZIE Stosunek ilościowy kursant-instruktor: 8:1 Stosunek może zostać zwiększony do 10:2 z jednym certyfikowanym asystentem. Jeśli jeden lub więcej kursantów ma mniej niż 15 lat, stosunek ilościowy wynosi 4:1; stosunek nie może być
zmieniony, nawet jeśli dodatkowo obecni są certyfikowani asystenci. Jeśli jakikolwiek kursant ma od 10 do 11 lat, maksymalny stosunek kursant-instruktor wynosi 4:1. Nie więcej niż 2 kursantów na grupę może mieć mniej niż 12 lat, a żaden z pozostałych kursantów nie może mieć mniej niż 15 lat.
VIII. NADZÓR Aktywny Dive Control Specialist może bezpośrednio nadzorować wszystkie zajęcia teoretyczne i basenowe/w ograniczonym akwenie (z wyjątkiem umiejętności awaryjnego wynurzania), będąc pod pośrednim nadzorem aktywnego instruktora posiadającego stopień SSI Open Water Instructor lub wyższy. Aktywny Open Water Instructor musi bezpośrednio wprowadzić i nadzorować wszystkie umiejętności wynurzenia awaryjnego podczas szkoleń w wodzie.Licencjonowany asystent może jednocześnie sprawować bezpośredni nadzór nad nie więcej niż 2 kursantami podczas podwodnych wycieczek prowadzonych w ramach nurkowań szkoleniowych w wodach otwartych, po ukończeniu/ zaliczeniu Nurkowania Open Water nr. 2. Podczas Nurkowania Open Water Nr 4, jeśli przeprowadzane jest szkolenie z nawigacji, Instruktor może się zdecydować na pośredni nadzór podczas ćwiczenia tych umiejętności.
IX. ODLEGŁOŚĆ Podczas oceny umiejętności nurkowych w wodzie, kursanci muszą pozostawać pod bezpośrednim nadzorem SSI Dive
Professional w taki sposób, aby w każdej chwili możliwe było nawiązanie kontaktu fizycznego.
X. WYMAGANIA DO UKOŃCZENIA KURSU Opanowanie wiedzy i zaliczenie oceny zajęć teoretycznych, zgodnie z wytycznymi określonymi w podręczniku SSI Open Water Instructor Manual. Zaliczenie egzaminu końcowego Open Water Diver z wynikiem przynajmniej 80%.
Odbycie zajęć szkoleniowych w basenie i zaliczenie oceny umiejętności, zgodnie z wytycznymi podręcznika SSI Open Water Instructor Manual. Zaliczenie oceny umiejętności pływackich opisanych w Standardach Szkoleniowych SSI. Zaliczenie min. 4 nurkowań szkoleniowych ze sprzętem w głębokiej wodzie i wszystkich ocen umiejętności nurkowych, opisanych 2 podręczniku Open Water Instructor Manual.
XI. KOLEJNOŚĆ Pierwsze 2 nurkowania szkoleniowe w wodach otwartych mogą być przeprowadzone wyłącznie po spełnieniu
lub przekroczeniu wszystkich wymagań dotyczących Zajęć Teoretycznych 1-3 i basenowych 1-3, opisanych w podręczniku Open Water Instructor Manual. Pozostałe dwa 2 nurkowania szkoleniowe w wodach otwartych mogą być przeprowadzone wyłącznie po spełnieniu lub przekroczeniu wszystkich wymagań dotyczących Zajęć Teoretycznych 4-6 i basenowych 4-6, opisanych w podręczniku Open Water Instructor Manual.  
XII. CERTYFIKACJA Po ukończeniu wszystkich zajęć teoretycznych i praktycznych,  włączając ocenę umiejętności pływackich i egzamin końcowy, instruktor posiadający stopień SSI Open Water Instructor lub wyższy może wygenerować cyfrowy certyfikat Open Water Diver.
Nurkowie posiadający licencję Open Water Diver mogą nurkować samodzielnie z równorzędnie lub lepiej wyszkolonym partnerem, w środowisku równorzędnym do tego, w którym odbywali szkolenie i w granicach zalecanych limitów głębokości.Kursanci, którzy nie ukończyli 15 roku życia otrzymują licencję Junior Open Water Diver i muszą nurkować pod bezpośrednim nadzorem Dibe Professional’a lub posiadającej licencję osoby dorosłej, w środowisku równorzędnym do tego, w którym odbywali szkolenie i w granicach zalecanych limitów głębokości.