I. CEL, Celem programu Scuba Skills Update jest umożliwienie nurkom posiadającym licencje przypomnienia, odświeżenia i
uaktualnienia umiejętności nurkowych w bezpieczny i przyjemny sposób. Kursantom nieposiadającym licencji Open
Water Diver program daje możliwość odbycia kolejnej sesji praktycznej przed przystąpieniem do nurkowań szkoleniowych w wodach otwartych.
II. WYMAGANY STOPIEŃ INSTRUKTORA, Aktywny Dive Control Specialist lub osoba z wyższym stopniem.
III. WYMAGANIA ADMINISTRACYJNE,przed przystąpieniem do szkolenia kursant musi wypełnić i podpisać Trening Rekord włącznie z:
Oświadczenie woli, oświadczenie o poufności i udostępnianiu danych,formularz medyczny, oświadczenie o zwolnieniu z odpowiedzialności prawnej i przejęciu ryzyka ( jeśli ma zastosowanie) lub w przypadku kursantów certyfkowanych już uprzednio- formularz oświadczenie o zwolnieniu z odpowiedzialności prawnej i przejęciu ryzyka dla kursów kontynuacji szkolenia (w krajch, gdzie ma to zastosowanie).
IV. WYMAGANIA WSTĘPNE DLA KURSANTA,Wiek minimalny: 10 lat, licencja jakiejkolwiek uznanej organizacji szkoleniowej, lub kursant Open Water Diver bez licencji, po odbyciu wszystkich sesji szkoleniowych w ograniczonym akwenie.
V. CZAS TRWANIA, Nie ma zalecanej liczby godzin dla programu Scuba Skills Update.
VI. LIMITY GŁĘBOKOŚCI, Scuba Skills Update musi odbywać się na basenie/ w akwenie na głębokości do 5 metrów.
VII. STOSUNEK ILOŚCIOWY W WODZIE,Stosunek ilościowy kursant- instruktor: 8 do 1. Jeśli jeden lub więcej kursantów ma poniżej 15 lat, stosunek ilościowy wynosi 4:1. Jeśli którykolwiek z kursantów ma od 10 do 11 lat, maksymalny stosunek ilościowy kursant- instruktor wynosi 4:1. W grupie może znajdować się nie więcej niż dwóch kursantów w wieku poniżej 12 roku życia i żaden z pozostałych nie
może mieć mniej niż 15 lat. Stosunek ilościowy nie może być zwiększony nawet w obecności certyfikowanego asystenta.
VIII. NADZÓR, Aktywny Dive Control Specialist lub osoba z wyższym stopniem bezpośrednio nadzoruje wszystkie zajęcia.
IX. ODLEGŁOŚĆ Podczas oceny umiejętności nurkowych w wodzie, kursanci muszą pozostawać pod bezpośrednim nadzorem SSI Dive
Professional w taki sposób, aby w każdej chwili możliwe było nawiązanie kontaktu
X. WYMAGANIA DO UKOŃCZENIA KURSU Ukończenie zajęć teoretycznych oraz zajęć w wodzie i zaliczenie oceny umiejętności, zgodnie z wytycznymi opisanymi w podręczniku instruktorskim Scuba Skills Update Instructor Manual.
XI. CERTYFIKACJA Po wypełnieniu wszystkich wymagań dotyczących zajęć teoretycznych i basenowych-w ograniczonym akwenie, Dive
Control Specialist lub osoba o wyższym stopniu, może wystawić cyfrowy certyfikat uznaniowy potwierdzający zaliczenie programu Scuba Skills Update.